Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. Bevezetés

www.elmagicagency.com honlap (a továbbiakban: weboldal), üzemeltetője Gotthard Ádám, székhelye: 1202 Budapest, Fás u. 74-78., nyilvántartási száma: 383706884, adószáma: 66736941-1-43, a továbbiakban: adatkezelő. Jelen tájékoztató a honlapot felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének és védelmének elveit tartalmazza.

A tájékoztató összeállításakor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:
– az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
– az információs önrendelekzési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

GOTTHARD ÁDÁM EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, KISADÓZÓ
Székhelye: 1202 Budapest, Fás u. 74-78.
Nyilvántartási száma: 383706884
Adószám: 66736941-1-43
E-mail: adamgotthard@gmail.com. Mobilszám: +36209924074

II.1. Kapcsolatfelvétel, jelentkezés

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A http://www.elmagicagency.com/hu/regisztracio/ címen található jelentkezési lap kitöltése útján hozzánk eljuttatott személyes adataid a következők:

SZEMÉLYES ADAT AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Név, e-mail-cím, telefonszám Kapcsolattartás, azonosítás
Életkor, magasság, mellbőség, derékbőség, csípőbőség, arckép, egész alakos kép E személyes adataidra feltétlenül szükségünk van ahhoz,

hogy érdemben elbírálhassuk jelentkezésedet!

Személyes adataidat jelentkezésed elbírálásához, illetve kapcsolattartáshoz mindig csak az adott célhoz mindenkor szükséges mértékben használjuk fel!

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart. Azon jelentkezők adatait, akiknek nem tudunk szerződést ajánlani vagy nem alkalmas arra, hogy az ügynökséghez csatlakozzon, 7 napon belül kérés nélkül töröljük.
 2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 3. Cookie-k (sütik) kezelése
  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Amennyiben nem szeretnéd, hogy a fent ismertetett információkat gyűjtsék rólad a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatod a cookie-k használatát, vagy egyéb módon módosíthatod a cookie-üzenetek beállításait!
 4. A hozzáférés joga
  Mint felhasználó jogosult vagy arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapj!
 5. A törléshez való jog
  Mint felhasználó jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén!

III. Az adatkezelés biztonsága

Tájékoztatunk, hogy személyes adataid megfelelő védelméhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megtettük.
Adatkezelőként – tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire – nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, ám amennyiben úgy döntünk, hogy adatvédelmi tisztviselőt nevezünk ki, úgy annak nevéről és elérhetőségéről haladéktalanul tájékoztatást adunk.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

IV.1. Bármilyen, az adatkezeléshez kapcsolódó kérdéssel, észrevétellel megkereshető az adatkezelő a info@elmagicagency.com e-mail-címen.

IV.2. Az érintett az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018.